نمونه سوالات تئوری خطاها
ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٧   کلمات کلیدی: فراریاضی ،انحراف معیار ،احتمال مرکب
         <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>1- درمورد احتمال شرط دو مجموعه کدام گزینه صحیح است ؟الف)p(A/B)=  ----------------                               ب)A   B     P(A/B)=1                               ج )                                      A   B=      P(A/B)=0د)مورد الف وب صحیح است^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^2- اگر مجموعه X برابر با{ {-2,-1,0,1,2 و گسترش f{X,Y} بطوریکه برای هر Xداده شده باشد f(X)=X+1  مجموعه{X,Y} برابراست با :الف){1,2}                                                   ب){-1,-2}ج) {2,1}                                                      د) الف وب صحیح است^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^3- کدام گزینه متعلق به نمونه تصادفی نیست ؟الف)ب )  ج )د )^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^4-ارزشیابی مشاهدات نسبت به هم معمولا ازروی.............تعین میشود الف)دقت نسبی                                    ب) انحراف معیارج) ماتریس واریانس کواریانس                د) مورد الف و ب   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^5- انحراف معیار یعنی :الف)جذر واریانس                                               ب)مشخص کننده سطح اطمینان 68%ج) بهترین میزان پراکندگی نسبت به میانگین              ج) هرسه مورد ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^6- تابع پخش احتمال تجمعی دارای کدام یک از خواص زیر نمی باشد ؟                                الف) بازای بزرگترین عنصر برابر واحد است                   ب)همواره مثبت است        ج)یک تابع صعودی ونزولی است                                    د) موارد الف وج 7- میانگین انحراف معیار و عرض نمونه زیر برابراست با :30˝13΄03˝00˝03˝00˝01˝01˝02˝02˝00˝          30˚12΄58˝59˝57˝58˝59˝58 ˝   الف)Ra : -6                 S:1/84                      M :30,13,0/07ب ) Ra : 8                   S :1/76                     M :30,13,0/07 ج ) Ra : 8                   S :1/84                      M :30,13,0/07 د )    Ra :6                     S:1/76                        M : 30,13,0/1<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>< 8- امید ریاضی کمیت Y=2X+3X+4 در صورتیکه E(X )=        و E(X )=       باشد برابر است با :الف)  9                                               ب)ج)                                                     د )<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 9- دریک فراریاضی چه چیز اهمیت دارد ؟الف) تکرار عناصر و ترتیب عناصر                     ب) نه تکرار ونه ترتیب عناصرج) تکرار عناصر و نه ترتیب عناصر                     د) ترتیب عناصر ونه تکرار عناصر<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 10- گسترش یعنی :الف) عاملی که عناصر یک مجموعه را به مجموعه دیگر مربوط کند ب) عاملی که یک عنصرازیک مجموعه را فقط به یک عنصرازمجموعه دیگرمرتبط کند  ج)عاملی که فقط یک عنصرازیک مجموعه رابه یک یا چندعنصرازمجموعه دیگرمربوط کندد) هیچکدام<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 11-کدام یک ازعبارات زیر تعریف کامل یک فراریاضی است؟الف) تجمع یک سری اشیا اعداد حروف که ازهمدیگرمتمایزباشندب) هر مجموعه ای که شامل یک یا چند عنصر از عناصر یک مجموعه دیگر باشدج)اگراعضای دومجموعه برابروهرعنصریک مجموعه درمجموعه دیگرهم باشد آن دومجموعه  یک فراریاضی است د) تجمع یک سری اشیا اعداد حروف و.... که از نظر ترتیب جای مشخصی دارند ولی تمایز در ان  اهمیت ندارد12- کدام یک فرمول واریانس نیست؟الف)                                                     S =ب)                                                       = Sج)                                                       S = د)                                                    S =    <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 13- احتمال مرکب عبارتست از :الف) احتمال وقوع همزمان دومجموعه غیرمتقاطعب) ) احتمال وقوع همزمان دومجموعه مستتقلج) احتمال وقوع همزمان دومجموعه متقاطعد) احتمال وقوع تجمع دومجموعه <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>< 14- اگر F تابع گسترش روی x باشد برای هر  y=x-1برای مجموعه{-2,-1,0,1,2}=x مجموعه y چند تا است؟الف)   2 تا                                                    ب) 3تا  ج)    4 تا                                                      د) 5 تا   <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 15- تابع پخش احتمال تجمعی CDF)) تابعی است که :الف)به ازای مقادیربی نهایت بزرگ وکوچک همیشه بسمت صفرمیل می کندب) همیشه مثبت وصعودی استج) نسبت به محور           قرینه ومعکوس است ؟د) مورد ب و ج صحیح است<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 16- اگر مجموعه A سه عضو و مجموعه B دو عضوداشته باشد مجموعه A*B چند زیر مجموعه دارد ؟الف)   32                                                  ب)  64 ج)   128                                                  د)  256 17- درمورد احتمال شرطی کدام گزینه صحیح است ؟الف) P(A/B) =  -------------                         ب) B  A ===  P(A/B)= P(A)  ج) A  B=    ===  P(A/B)=0                       د) P(B)=0  ===  P(A/B)=1 <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 18) اگرD یک فضای احتمال باشد که دارای7 مجموعه غیرمتقاطع است (D   D)  واحتمال کل برابر 1 باشد طبق داده های زیرکدام گزینه درست است ؟  P (D) =                 P (D) =                 P (D) =                 P (D) =                   الف)  P(D)=         واحتمال مرکب تمام D  برابرصفر است ب)  P(D)=           و احتمال مرکب تمام D برابرصفر استج) P(D)=            و احتمال مرکب تمام D برابریک است د) P(D)=            و احتمال مرکب تمام D برابریک است<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 19) دقت یک مشاهده چیست ؟االف) بهترین میزان تغییرات اندازه گیری ازواقعیت  ب) بهترین میزان تغییرات اندازه گیری ازمیانگینج) بهترین میزان خطای اتفاقی یکباراندازه گیرید ) موارد ب و ج صحیح است<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 20) کدام جمله صحیح است ؟الف) احتمال وقوع همزمان زیر مجموعه های یک مجموعه را احتمال مرکب آنها می نامند ب) احتمال مجموع زیرمجموعه های یک احتمال رااحتمال مرکب گویند ج) احتمال وقوع همزمان دومجموعه مستقل را احتمال مرکب آنها گویند د) الف و ب صحیح است<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 21- در مورد تابع احتمال  Pکدام یک از گزینه ها صحیح نمی باشد      الف) P (D) = 1-P (D - D)                               ب) p(   D ) =     P(D)   ج)  P(D) = 1                                                   د) P(   ) = 0     22- کدام گزینه صحیح است ؟الف) a   A,b   B  ===  (a,b)      B*A                                                                                                                                                                                                            ب) a   B,b   A ===  (a,b)     B*A  ج)  a   B,b   B  ===  (a,b)     A*B  د)  b   B,a   A ===  (b*a)    B*A<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 23- درمورد نمونه تصادفی کدام گزینه صحیح نمیباشد ؟الف) تعدادعناصر موجود در نمونه را اندازه گویند  ب) عناصر وسطی هر نمونه را میانه گویند ج) اختلاف بین بزرگترین عنصر و کوچکترین عنصر درهر نمونه را عرض گویند د) برای نمونه ای که اندازه آن زوج است داریم :  Med =  1/2 (     +     )<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>  24- درمورد فراریاضی کدام گزینه صادق نیست ؟الف) مجموعه ای ازاشیاء مرتب است  ب)مجموعه اشیایی است که هرکدام مکان مشخصی دارند ج) همه اشیاء از همدیگر متمایزند د) برخی ازاعضا قابل تشخیص از هم نمی باشد<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>